မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်သို့ Microsoft Office 365 အသုံးပြုပုံများအကြောင်း Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာ)မှ ဒေါက်တာသိန်းသန်းသွင်ဉီးဆောင်သော ဆရာ/ဆရာမများမှ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ/ဆရာမများအား Online Teaching အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် Microsoft Office 365 အသုံးပြုပုံများကို သွားရောက်၍ Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်သို့ Microsoft Office 365 အသုံးပြုပုံများအကြောင်း Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာ)မှ ဒေါက်တာသိန်းသန်းသွင်ဉီးဆောင်သော ဆရာ/ဆရာမများမှ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ/ဆရာမများအား Online Teaching အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် Microsoft Office 365 အသုံးပြုပုံများကို သွားရောက်၍ Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

Call for paper deadline has been extended.

JRA, UCSMTLA, 2020 invites you to submit the papers that meet the general criteria of the original and excellence. The submitted manuscript must be original and must not have been submitted or published previously anywhere. JRA publication includes theoretical, practical, ICT solutions, applications, communication technology, literature learning and teaching.

Last date for paper submission of JRA 2020 has been extended till 25th August 2020.